Unboring gyms
since 2010

Avtalsregler

§ 1 Former av medlemsavtal

Medlemsavtal finns som autogiroavtal eller förskottsbetalt medlemskap. Youngavtal (§ 4), studentavtal (§ 5) och företagsavtal (§ 5) berättigar till en rabatt på månadskostnaden. Personer utan svenskt personnummer kan betala autogiroavtal via kreditkort (RCP). För att kunna teckna medlemsavtal via autogiro måste den sökande ha ett svenskt personnummer och kunna legitimera sig med ett giltigt svenskt id.

Förskottsbetalt medlemskap kan köpas av person utan svenskt personnummer, förutsatt att personen kan visa upp giltig id-handling. För betalning via autogiro finns särskilda bestämmelser i tillägg till detta avtal (”Betalning via autogiro”).

§ 2 Avtalsperiod och uppsägning av avtal

12 månaders autogiroavtal med månadsbetalning kan inte avslutas under bindningstiden. Efter bindningstiden övergår avtalet till löpande tillsvidare avtal. Uppsägning av avtalet sker skriftligen till Member 24 eller personligen på anläggningen. Uppsägningstiden är 60 dagar. Förskottsbetalt medlemskap berättigar till träning under en bestämd tidsperiod.

§ 3 Prisändringar

Månadsavtal via autogiro ger skydd mot prishöjning under bindningstiden. Efter utgången bindningstid kan prishöjning ske automatiskt till aktuell ordinarie prislista, utan särskild notifiering. Member 24 skall meddela ändringar i prislistan genom anslag i Member 24’s reception samt på hemsidan. Förskottsbetalt medlemskap kan inte prisjusteras i efterhand.

§ 4 Young avtal

Medlemskap för dig som är 11–15 år. Träning måste ske tillsammans med en målsman som är medlem på Member 24.

§ 5 Kampanj, student- och företagsavtal

Medlemskap för dig som studerar kräver att du visar giltigt student-id (Mecenat eller dyl.). Studentavtal via autogiro korrigeras automatiskt till ordinarie pris efter bindningstidens slut. Detsamma gäller för avtal som ingåtts inom ramen för en kampanj eller företagsavtal med ett lägre pris än ordinarie prislista. För att förlänga ett studentavtal skall medlemmen senast 30 dagar innan bindningstiden gått ut på nytt visa upp giltigt student-ID. Studentavtalets prisgaranti förlängs då maximalt till utgången av legitimationens giltighet. Visas giltig student-ID upp efter det att abonnemanget gått över till ordinarie pris justeras priset för resterande månader framåt i tiden. Priset regleras inte retroaktivt.

§ 6 Avstängning av medlem

Medlem kan stängas av från träning hos Member 24:

 1. Om betalning inte sker enligt betalningsvillkoren. Medlemmen stängs av tills betalning sker.
 2. Om medlemmen inte följer gällande säkerhets- och ordningsregler, vilka finns i tillägg till detta avtal (”Säkerhets- och ordningsregler”). Vid överträdelser av säkerhets- och ordningsreglerna förbehåller sig Member 24 rätten att begränsa de tider medlemmen får vistas på gymmen eller helt avbryta medlemskapet, varvid medlemmens betalningsskyldighet för pågående avtalsperiod består.

§ 7 Medlemskort

Medlemskortet är personligt och får inte lånas ut eller användas för att släppa in någon annan än medlemmen själv i Member 24’s lokaler. Medlem som bryter mot denna bestämmelse debiteras avgift för engångsträning enligt gällande prislista för den obehöriga person som släppts in, eller som givits tillträde genom att medlemskortet lånats ut. Dessutom debiteras en administrativ avgift om 150 kronor för varje överträdelse.

Medlem som besöker Member 24 ska vid varje besökstillfälle registrera sig med sitt medlemskort. Om medlemmen förlorar sitt medlemskort eller om detta på annat sätt blir obrukbart utfärdar receptionen ett nytt medlemskort mot en kortavgift enligt gällande prislista.

§ 8 Minimiålder

Minimiålder för att träna på Member 24 är 11 år. Medlemmar i åldern 11–15 får endast träna med målsman närvarande vid träningstillfället. Minimiålder för att teckna medlemsavtal är 18 år. Är du under 18 år behövs målsmans godkännande vid tecknande av medlemskap. Utvalda gym tillämpar 18-års åldersgräns för träning.

§ 9 Ansvar för medlemmars ägodelar olycksfall med mera

Member 24 ansvarar inte för förluster på grund av stöld, inbrott eller av annan anledning, eller för skador på medlemmars eller andra besökares tillhörigheter. Vid stöld eller skadegörelse gör Member 24 en polisanmälan, och bevakningsmaterial tillgängliggörs polisen. Member 24 ansvarar inte heller för personskador som åsamkats medlem på grund av olycksfall eller till följd av annan medlems eller besökares agerande.

§ 10 Medlems hälsotillstånd

Varje medlem ansvarar själv för att dennes hälsotillstånd är sådant att medlemmen utan risk kan träna på Member 24’s gym.

§ 11 Ändringar i verksamheten

Member 24 förbehåller sig rätten att göra ändringar i öppettider, åldersgränser samt att vidta byggnadstekniska ändringar i lokalerna och/ eller ändringar beträffande träningsutrustning. Member 24 ska meddela ändringarna genom anslag i Member 24’s lokaler och/ eller på hemsidan member24.se.

Member 24 ansvarar inte för avbrott i träningsmiljön som beror på omständigheter som är utanför Member 24’s kontroll, såsom brandskada, vattenskada eller annan skada som sker i Member 24’s lokaler, ej heller pga myndighetsbeslut eller naturkatastrof.

§ 12 Ändring av personuppgifter

Medlemmen ska informera Member 24 vid ändring av namn, adress, telefonnummer, e-post, samt i förekommande fall bank och kontonummer.

§ 13 Behandling av personuppgifter GDPR

De uppgifter medlemmen lämnar till Member 24 vid registrering av medlemskap hos Member 24 kommer att lagras och behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR) för att administrera medlemskapet och relationen mellan medlemmen och Member 24. Läs vår fullständiga integritetspolicy och villkor för behandling av personuppgifter under punkt §22 INTEGRITETSPOLICY. Genom godkännandet av detta avtal godkänner du vår integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter.

§ 14 Medlems personliga betalningsansvar

Medlemmen är alltid personligen betalningsansvarig för kostnaderna för medlemskapet. Det personliga betalningsansvaret gäller även för det fall annan för medlems räkning åtagit sig betalningsansvar, och vid senare tidpunkt återkallar åtagandet.

§ 15 Överlåtelse av medlemsavtal

Överlåtelse av avtal är kostnadsfritt för befintlig medlem. Övertagande medlem ska betala startavgift enligt gällande prislista till Member 24. Överlåtelse kan endast ske av avtal med minst 3 månaders återstående bindningstid. Överlåtelse kan endast ske 1 gång per avtal, dvs. en person som har övertagit ett medlemskap kan inte överlåta detta avtal på nytt.

§ 16 Frysning av medlemskap

Frysningar medges mot uppvisande av läkarintyg som påvisar nedsatt förmåga att nyttja medlemskapet. Medlemskap kan inte frysas kortare tid än 1 månad och inte längre tid än 6 månader. För fortsatt frysning krävs uppvisande av nytt läkarintyg. Frysning kan ej ske med retroaktiv verkan.

§ 17 Autogiromedgivande

Jag (medlemmen) medger att uttag får göras från angivet bankkonto på begäran av betalningsmottagaren Member 24 för överföring till denna via bankens automatiska betalningstjänst, Autogiro. Banken är inte skyldig att pröva behörigheten eller meddela mig i förväg om begärda uttag.

Meddelande om gjorda uttag får jag på kontoutdrag från banken. Medgivande kan på min begäran överflyttas till annat konto i banken eller till konto i annan bank. Uttag från mitt konto sker tidigast på förfallodagen. Har jag inte senast bankdagen före förfallodag tillräckligt med pengar på kontot för mina betalningar är jag medveten om att detta kan innebära att betalningarna inte blir utförda. Om betalningar ändå görs har banken rätt att ta ut ränta och avgifter enligt bankens vid var tid gällande regler för den skuld som därigenom uppstår. Jag medger att uttaget får belasta mitt konto i banken enligt bankens regler. Jag accepterar att banken skall godkänna att mitt konto får användas för Autogiro samt att banken och betalningsmottagaren har rätt att i vissa fall avbryta min anslutning till Autogiro. Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att sköta autogirorutinen för bankens räkning. Jag medger därför att uppgifter ur bankens register om kontots nummer och adress får samköras med Bankgirocentralens uppgifter till ett register.

Mitt medgivande gäller tills vidare. Medgivandet upphör senast fem bankdagar efter det att jag skriftligen återkallat det hos betalningsmottagaren eller banken. Jag kan också stoppa ett eller flera uttag genom att, på särskild blankett eller via annan rutin som anvisas av banken, underrätta banken senast två dagar före förfallodagen. När jag stoppat ett medgivande via banken innebär detta att inga betalningar som grundas på det stoppade medgivandet blir gjorda förrän jag själv hävt stoppet. Har jag inte hävt ett stopp inom två månader upphör mitt medgivande till den betalningsmottagaren att gälla.

§ 18 Betalning via autogiro

Följande villkor om Autogiro vid månadsbetalning är ett tillägg till det angivna Autogiromedgivandet och medlemsavtalet:

Betalning via autogiro

Medlemmen förbinder sig att se till att det finns pengar på det angivna kontot senast en bankdag före förfallodagen. Företagskonton samt icke svenska bankkonton godkänns ej för betalning via Autogiro. Samma rutiner tillämpas via RCP betalning.

Betalningsdag och aviseringar

Betalning skall ske på förfallodagen i varje månad och denna betalning gäller för påföljande kalendermånad. Medgivande till betalning genom Autogiro tecknas i samband med påskrift av detta avtal. Aviseringar av betalningarna enligt Autogiroavtalet anses utförda tills vidare genom dessa villkor. Ny avisering sker endast om ändring skulle ske beträffande betalningsdag, betalningssätt eller belopp att betala (prisändring).

Betalningsavbrott vid betalning via autogiro

Avtalat månadspris förutsätter betalning via Autogiro. Om Autogirobetalning av någon anledning inte kan ske, skickas påminnelse tillsammans med en påminnelseavgift till adressen som medlem angett vid avtalets tecknande. Påminnelse som ej betalats senast på förfallodagen överlämnas till inkasso. Medlem med obetald/a månadsavgifter stängs av från vidare träning tills dess att samtliga månadsavgifter, påminnelseavgifter samt inkassoavgifter och räntor är till fullo betalda. Upprepade uteblivna betalningar innebär brott mot avtalsvillkoren och kan medföra att Member 24 stänger av medlemmen, alternativt häver avtalet. Samma rutiner via RCP betalningar.

§ 19 Säkerhets- och ordningsregler

Medlem förbinder sig att följa rådande säkerhets- och ordningsregler som finns nedskrivna här: säkerhets- och ordningsregler.

§ 20 Tillägg gällande köp via internet

Följande bestämmelser gäller när medlem tecknar medlemsavtal via Member 24’s hemsida. Vid köp via internet följer Member 24 distansavtalslagen.

Köp

Köp via internet är personligt. Det är endast den som ska bli medlem som kan teckna avtalet via www.member24.se. Medlem godkänner via hemsidan att bestämmelserna i detta avtal gäller för medlemskapet. Ångerrätt gäller enligt distansavtalslagen. Åldersgränsen är 18 år för onlineköp.

Medlem har rätt att inom 14 dagar från köptillfället ångra sitt köp genom att meddela Member 24 detta. Medlemmens medlemskap avslutas då och denne får tillbaka betalt belopp. Ångerrätten gäller under förutsättning att medlemskortet inte aktiverats för träning. Medlem ångrar sitt köp genom ett besök på den anläggning som valts som hemgym vid köpet, eller via e-post info@member24.se

Leveransvillkor

Avtalet börjar gälla den dag köpet registreras på hemsidan, ej dagen då kortet hämtas ut eller aktiveras för träning. Medlemskortet hämtas ut av medlem på valt hemgym under receptionens bemannade tider. Välkomstmmail skickas till den e-mailadress som uppgavs vid köpet.

§21 Fingeravtryck

För att säkerställa att obehöriga inte får tillträde till Member 24’s lokaler kommer Member 24 att lagra information om medlemmens fingeravtryck. Syftet är att det ska vara möjligt för medlemmen att använda sitt personliga medlemskort för inpassering vid obemannade öppettider. Fingeravtrycket lagras endast på medlemskortet och inte i Member 24’s datasystem.

§22 Member 24’s integritetspolicy

Här kan du ta del av vår integritetspolicy.

Regler och policyer

Här kan du ta del av de avtalsvillkor som gäller för våra medlemskap.

Här kan du ta del av vår policy kring dopning.

Clean up after yourself – Plocka undan det du använt. Ställ tillbaka vikter och redskap på sin plats.

Lift it, then put it down – Ta hand om vår utrustning och undvik att dumpa tunga vikter i golvet.

Training gear on – Här tränar vi med träningsskor och träningskläder för inomhusbruk.

Liquid chalk only – Vi tillåter enbart flytande kalk då pulver smutsar ner och förstör våra golv.

Train smart and be nice – Respektera andra medlemmar, vår utrustning samt lokaler. För övriga riktlinjer, se våra ordnings-samt avtalsvillkor, använd sunt förnuft och lyssna på personalens instruktioner.

Här kan du läsa mer om vår policy för kamerabevakning.

Member 24´s säkerhets- och ordningsregler är till för att skydda och hjälpa dig och andra medlemmar samt skapa trivsel och ordning i Member 24’s lokaler.

 

 1. Medlemmen skall ta del av och följa Member 24’s vid var tid gällande säkerhets- och ordningsregler, samt följa anvisningar som ges av Member 24’s personal avseende träningsmetoder och hantering av träningsutrustning.
 2. Medlemmen skall följa anvisningar givna av Member 24’s personal och i lokalen uppsatta anslag i syfte att undvika tillbud och skador på personer, träningsutrustning eller andra föremål samt för att bidra till en god ordning på gymmet.
 3. Medlemmen får inte bete sig på ett förargelseväckande sätt som kan uppfattas som olämpligt mot eller störande för andra medlemmar eller personal som vistas i Member 24’s träningslokaler.
 4. Medlemmen ska visa särskild hänsyn vid besök på Member 24’s anläggningar mellan klockan 21.00 och 07.00 genom att uppträda på ett sätt som inte stör boende, grannar och andra i närområdet.
 5. Member 24’s lokaler är endast avsedda för träningsrelaterad verksamhet. Det är strängt förbjudet att på något annat sätt eller för andra ändamål uppehålla sig i lokalerna.
 6. Medlemmen skall alltid uppvisa/blippa sitt medlemskort vid receptionen före träning, även om receptionen är bemannad.
 7. Medlemmen får inte marknadsföra eller sälja egna eller andras varor eller tjänster i Member 24’s träningslokaler.
 8. Endast personer anställda av Member 24 får instruera och träna medlemmar i Member 24’s lokaler.
 9. Member 24 tar avstånd från alla former av dopning, prestationshöjande medel samt droger. Member 24’s antidopingpolicy förbjuder användandet av sådana preparat av såväl anställda som medlemmar. Medlemmar får inte använda någon form av dopingmedel eller droger utöver mediciner som är föreskrivna av läkare. Member 24 förbehåller sig rätten att genomföra oannonserade dopingtester i sina lokaler.
Unboring gyms
since 2010